Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • CHATKY NA VODNÍKU - společnost GSI HOTELY reaguje na článek

   

  CHATKY NA VODNÍKU – společnost GSI HOTELY reaguje na článek starostky města

   

   

         Společnost GSI HOTELY s.r.o. tímto reaguje na článek paní Jaroslavy Martanové, starostky města Vimperk, který byl pod názvem „Chatky na Vodníku – stále diskutované téma“ publikován na informačních webových stránkách www.vimperk.eu. Starostka Martanová se vyjadřuje k  aktuálně vydanému rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým tento úřad konstatoval porušení zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany města Vimperk při výběru budoucího nájemce rekreačních chatek ve sportovně-rekreačním areálu Vodník. Město Vimperk nezákonně rozhodlo o výběru nabídky podané Martinem Paštikou, který je zároveň zastupitelem města.

   

         Je zcela legitimní, že nezákonný postup města Vimperk vyvolává oprávněnou veřejnou či opoziční kritiku. Působí velmi zvláštně, pokud starostka města se staví do role oběti a poukazuje na blíže nekonkretizované napadání její osoby, případně napadání dalších zastupitelů či členů rady města. Je nutno odmítnout zavádějící tvrzení paní starostky, že by snad pochybení města mělo spočívat pouze ve formálních nedostatcích vyhlášeného záměru a že navíc postup města měl být posvěcen právním názorem Ministerstva vnitra.

   

         Paní starostka se hájí tím, že celá mediální kampaň týkající se této záležitosti souvisí s blížícími se komunálními volbami a se sporem mezi zastupiteli města podnikajícími ve službách panem Martinem Paštikou a Zdeňkem Kutilem, kteří podali nabídku na pronájem předmětných rekreačních chatek (v případě pana Zdeňka Kutila prostřednictvím společnosti GSI HOTELY s.r.o.). Tím se zřejmě paní starostka snaží obhájit postup města a prezentovat celou záležitost v jiném světle. Namísto toho by se paní starostka měla spíše soustředit na předložení všech faktů případu tak, aby veřejnost, které byl její článek určen, si sama posoudila, nakolik je obhajoba paní starostky oprávněná. Pouze maximální transparentnost a předložení objektivních informací může vyvolat důvěru veřejnosti v politickou reprezentaci a v její rozhodnutí a procesy, které těmto rozhodnutím předcházely. Společnost GSI HOTELY s.r.o. tedy tímto podstatná fakta případu předkládá a tím reaguje na některá tvrzení paní starostky, která lze označit za nepřesná či neúplná. Nechť si každý sám poté posoudí, nakolik město Vimperk učinilo vše potřebné k tomu, aby zabránilo všem možným spekulacím o férovosti výběrového řízení na pronájem rekreačních chatek ve sportovně-rekreačním areálu Vodník.

   

         Město Vimperk zveřejnilo záměr na pronájem rekreačních chatek v areálu Vodník dne 26. 3. 2021 a v této době se otázkou možného posouzení tohoto záměru jako koncese dle zákona o zadávání veřejných zakázek vůbec nezabývalo. Pokud paní starostka uvádí ve svém článku že: „Město již v červnu učinilo dotaz na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v této věci, zda mělo postupovat podle zákona o obcích nebo podle koncesního řízení. Úřad celou věc postoupil Ministerstvu vnitra a toto sdělilo, že jsme postupovali správně, podle zákona o obcích.“, je slovo „již“ značně zavádějící. Stalo se tak totiž „až“ po jednání Zastupitelstva města Vimperk konaném dne 21. 6. 2021, na kterém byla vybrána nabídka na pronájem rekreačních chatek podaná panem Martinem Paštikou. Tedy město Vimperk se začalo problémem zabývat teprve po faktickém skončení výběrového řízení. Zastupitelstvo mělo možnost dalšímu protiprávnímu postupu města zabránit, protože opoziční zastupitel pan Zdeněk Kutil právě na jednání zastupitelstva dne 21. 6. 2021 upozornil na možnost nezákonného jednání města při výběrovém řízení a chtěl poskytnout orgánům města právní stanovisko posuzující zákonnost tohoto výběrového řízení, kvůli čemuž na jednání zastupitelstva pozval právní zástupce společnosti GSI HOTELY s.r.o., aby tak na dané téma byla otevřena odborná diskuze. Jak zastupitelstvo na tuto iniciativu zareagovalo? Předtím, než se mohla k danému tématu přítomná veřejnost vyjádřit, odhlasovalo si zastupitelstvo usnesení o ukončení diskuze. Veřejnost a opoziční názory, které většina zastupitelstva nechtěla slyšet, tak byly umlčeny (průběh jednání zastupitelstva je veřejně dostupný na stránkách www.vimperk.cz). Ostatně protizákonnost ukončení této diskuze konstatovalo i Ministerstvo vnitra (viz sdělení Ministerstva vnitra ze dne 2. 8. 2021, č. j. MV-115291-5/ODK-2021). Čtenáři nechť sami posoudí, zda tento přístup svědčí pro maximální transparentnost a efektivitu, o kterých ve svém článku hovoří paní starostka. Výsledkem neochoty koaličních politiků vyslechnout si opoziční názor je totiž stav, kdy po několika dlouhých měsících je záměr výstavby a pronájmu chatek na Vodníku zrušen a město Vimperk stojí opět na začátku, ačkoliv do realizace tohoto záměru vložily mnoho času, energie a nákladů nejen pracovníci městského úřadu, ale i zájemci o realizaci tohoto záměru. Snaha všech těchto osob tak prozatím přišla vniveč.

   

         Až ex post, a tedy nikoliv před zveřejněním záměru, se město Vimperk začalo zajímat, zda postupovalo v souladu se zákonem (viz dotaz města na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže). Pokud město následně obdrželo stanovisko Ministerstva vnitra, je třeba v zájmu férovosti diskuze uvést, že Ministerstvo vnitra jasně konstatovalo, že není kompetentní posuzovat daný případ z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek. Město Vimperk tedy mělo k dispozici pouze nezávazný názor ministerstva, který nelze rozhodně označit za názor oponentní k rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. K otázce výkladu a aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek je totiž kompetentní toliko uvedený úřad a soudy, nikoliv ministerstvo. Toho by si město jako zadavatel veřejných zakázek mělo být vědomo. Město navíc mohlo řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže snadno předejít, pokud by vyhovělo námitkám společnosti GSI HOTELY s.r.o., které byly předtím podány a které se posléze ukázaly jako oprávněné. To však město neučinilo a o podaných námitkách ani nijak nerozhodlo. Výsledkem je vydání aktuálního nepříznivého rozhodnutí tohoto úřadu, které zároveň ukládá městu za povinnost uhradit náklady řízení ve výši 30.000,- Kč. Informovaný čtenář nechť si opět učiní obrázek o kompetentním, nestranném, efektivním a účelném postupu města a jeho orgánů.

   

         Pokud jde o samotnou transparentnost a férovost výběrového řízení provedeného městem Vimperk postupem podle zákona o obcích, lze paní starostce přisvědčit v tom, že záměr na pronájem rekreačních chatek byl zveřejněn s neomezenou účastí možných zájemců. Současně ale nelze přehlédnout fakt, že podané nabídky byly hodnoceny na základě kritérií a způsobu jejich hodnocení, které hodnotící komise stanovila ex post po podání nabídek a které zájemci předem neznali. Ve zveřejněném záměru byly hodnotící parametry stanoveny velmi obecně a nepředvídatelně, když některá kritéria, jako je architektonický vzhled plánovaných nových rekreačních objektů, nebyla ve zveřejněném záměru vůbec uvedena. Zcela nepřezkoumatelné, nesrozumitelné, a proto i netransparentní bylo také hodnocení jednotlivých parametrů podaných nabídek. Členové hodnotící komise totiž přiřazovali jednotlivým nabídkám bodové hodnocení v rozmezí 1 – 5 dle svého volného uvážení, aniž by byl popsán jakýkoliv objektivní a ověřitelný matematický model pro přidělení bodů a aniž by fakticky došlo k zohlednění vzájemného poměru kvality podaných nabídek. Že výsledkem tohoto neprůhledného procesu byl výběr nabídky pana Paštiky, který chatky v areálu provozuje, který přišel s nápadem na prodloužení jejich pronájmu na dalších 35 let a který je shodou okolností koaličním zastupitelem? Překvapuje to někoho?

   

         Jako příspěvek do diskuze nad otázkou zvýhodňování či nezvýhodňování určitého zájemce může sloužit nedávné sdělení Ministerstva vnitra ze dne 4. 11. 2021, č. j. MV-115291-11/ODK-2021, ve kterém ministerstvo konstatuje další porušení zákona ze strany města Vimperk. Město totiž uzavřelo smlouvu na pronájem reklamních zařízení v rekreačně-sportovním areálu Vodník bez předchozího zveřejnění záměru tohoto pronájmu, tj. v podstatě bez provedení výběrového řízení. Předem vybraným nájemcem těchto reklamních zařízení se stala společnost HM Management s.r.o., ve které působí jako společník a jednatel pan Martin Paštika. Opět náhoda?  

   

         Společnost GSI HOTELY s.r.o. není a nechce být účastníkem politických sporů, chce se soustředit na své podnikání a nemá proto žádný zájem se vměšovat do mediálních střetů, podílet se na vzájemném osočování apod. Naše společnost však byla ve svých zájmech dotčena nezákonným postupem města Vimperk a dá se do budoucna očekávat, že stávající politická reprezentace bude rozhodovat v dalších majetkoprávních záležitostech, které se této společnosti dotýkají. Zájmem společnosti GSI HOTELY s.r.o. je, aby bylo v těchto záležitostech postupováno skutečně transparentně, striktně v souladu se zákonem a bez jakýchkoliv pochybností o možném zvýhodnění některých osob, které se těší přízni toho, kdo právě sedí u volantu moci. Bohužel článek paní Jaroslavy Martanové v nás zanechává pochybnosti, zda si současná politická reprezentace města Vimperk bude vůbec ochotna přiznat vlastní chyby, vzít si z nich a svých protizákonných postupů ponaučení a zda bude v budoucnu ochotna naslouchat důvodným a věcným argumentům, i kdyby snad zaznívaly z opozičních lavic.

   

         Jako dovětek si dovolíme krátkou reakci na článek pana Paštiky ke stejnému tématu, který byl dne 24. 11. 2021 uveřejněn rovněž na www.vimperk.eu. Pan Paštika v tomto svém článku tvrdí, že na pronájem chatek předložil finančně nejlepší nabídku a že někteří lidé se snaží „žonglovat s čísly“.

   

         Musíme jako předkladatel konkurenční nabídky oponovat. Pan Paštika zřejmě zapomněl, že město si v záměru vyhradilo právo vybrat si nabídku, která se s ohledem na celkový přínos pro město i objektivní proveditelnost včetně smluvních záruk a ostatních okolností, bude jevit jako nejvýhodnější z hlediska celkového koncepčního rozvoje sportovně rekreačního areálu. Součástí nabídky pak měly dle výslovného požadavku být údaje o výši nájemného i dalších příspěvků a dále rozsah a obsah jiných nabízených plnění. Naše společnost si tyto podmínky vyhodnotila tak, jak jim rozuměla, a podle toho postavila svoji nabídku, a to včetně příspěvků na pronájem billboardů a na sportovní komisi. Není nám ale jasné, jak pan Paštika přišel na to, že tyto příspěvky nesouvisí s předmětem nájmu, když závazek k oběma těmto příspěvkům byl součástí naší nabídky podané k předmětnému záměru? Je to pan Paštika, kdo tvořil podmínky záměru, nebo to byly orgány města, které by je pak měly umět vyložit, vysvětlit a posoudit?

   

         Nehledě na to, že pan Paštika opět neinformuje veřejnost pravdivě a fér. Náš příspěvek na údržbu areálu totiž činil 50.000,- Kč za rok a nikoli 30.000,- Kč, jak ve svém příspěvku uvedl. Pak ovšem porovnání finanční výhodnosti obou konkurenčních nabídek (tj. 160.000,- Kč Paštika versus 170.000,- Kč GSI HOTELY s.r.o.) vyznívá jinak, není-liž pravda, pane Paštiko? Náhoda nebo záměr?

   

         Dle našeho názoru měla zvítězit nabídka celkově finančně nejvýhodnější pro město a tou jednoznačně byla a je nabídka společnosti GSI HOTELY s.r.o., ať už se kdokoliv jakkoliv snaží dokázat opak.

   

  GSI HOTELY s.r.o.

   

  (Jedna z fotografií, která byla obsahem podané nabídky ke zveřejněnému záměru městem Vimperk.)

   

  roubena-chata-jenikov-3-web

    

   


   

   

  Sdílet